a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Załatwianie spraw

Organizacja Wojewódzkiego Inspektoratu

Prowadzenie spraw

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa Instrukcja kancelaryjna ustalona rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 161 poz. 1109).

Uprawnienia do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism

 

 Do aprobaty i podpisu  Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora zastrzeżone są:

 

1)        sprawy  związane z działalnością Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora:

 • dotyczące budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu,

 • dokumenty i sprawozdania finansowe oraz inne sprawozdania wychodzące z Wojewódzkiego Inspektoratu,

 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

 • wydawanie zarządzeń pokontrolnych,

 • wydawanie na podstawie odrębnych przepisów decyzji administracyjnych,

 • wszczynanie postępowań administracyjnych,

 • wszczynanie egzekucji w administracji,

2)        pisma kierowane do:

 • Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,

 • naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, administracji rządowej, organów samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, organizacji   społecznych i pozarządowych,

 • organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

 • organów kontroli państwowej,

3)        sprawy kadrowe:

 • nawiązywanie, zmiana, rozwiązywanie stosunku pracy, awansowanie i przeszeregowanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

 • zwracanie się z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie i odwołanie Zastępcy Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

W czasie nieobecności Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora w sprawach określonych w § 43 decyzje podejmuje i podpisuje pisma, z upoważnienia Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora, Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora.  Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektor może ustalić zakres spraw do wyłącznej jego właściwości.

 

Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora podejmuje decyzje i podpisuje pisma w sprawach wynikających z kompetencji służbowych, w zakresie ustalonym przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora.

 

Kierownik Delegatury w sprawach związanych z terenem działania Delegatury może podejmować decyzje i podpisywać pisma z upoważnienia Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora, w zakresie ustalonym przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora.

 

Korespondencja  lub dokumenty, z których wynikają zobowiązania finansowe wymagają parafowania przez Głównego Księgowego.

 

Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu do podpisywania pism w określonym zakresie spraw.

 

 

 


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 29 października 2004 10:51
opublikowano: piątek, 29 października 2004 10:51