a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa wzorców i odczynników specjalistycznychWIOŚ-SSZP-2430-04/05                                                              Bydgoszcz, dnia 02.09.2005r

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO

NA DOSTAWĘ WZORCÓW I ODCZYNNIKÓW SPECJALISTYCZNYCH

DLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

 

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Piotra Skargi 2, tel. (0prefix52) 5826466, fax (0prefix52) 5826469

 

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO.

 

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

      bezpłatnie w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 33 w godzinach 7:00 – 15:00

      bezpłatnie pocztą elektroniczną, adres: zpub@wios.bydgoszcz.pl

      za zaliczeniem pocztowym (cena formularza 5,00 PLN, słownie: pięć złotych)

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Waldemar Baczyński

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzorców i odczynników specjalistycznych

 

Nr części

Opis części zamówienia

1

Wzorce do chromatografii 1

2

Wzorce do chromatografii 2

3

Odczynniki specjalistyczne do chromatografii

4

Rurki absorpcyjne do poboru próbek dla oznaczeń chromatograficznych

5

Wzorce kationów do absorpcji atomowej

6

Odczynniki spektralnie czyste do AAS

7

Certyfikowane materiały odniesienia

 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

Termin wykonania zamówienia:

Od 30.09.2005r do 31.12.2005r

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogę ubiegać się oferent, który spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonego oświadczenia i żądanych dokumentów.

 

Wadium:

Oferent nie wnosi wadium

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 2005-09-21 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22 (sekretariat)

 

Termin związania ofertą:

30 dni

 

 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 02.09.2005r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 02 września 2005 15:28
opublikowano: piątek, 02 września 2005 15:28