a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

remont pomieszczeń WIOŚ


WIOŒ-SSZP-2430-08/05                                                              Bydgoszcz, dnia 02.09.2005r

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŒCI PONIŻEJ 60 000 EURO

NA REMONT POMIESZCZEŃ WIOŚ

 

Zamawiajšcy:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Piotra Skargi 2, tel. (0prefix52) 5826466, fax (0prefix52) 5826469

 

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO.

 

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać:

      bezpłatnie w siedzibie zamawiajšcego w pokoju nr 33 w godzinach 7:00 – 15:00

      bezpłatnie pocztš elektronicznš, adres: zpub@wios.bydgoszcz.pl

      za zaliczeniem pocztowym (cena formularza 5,00 PLN, słownie: pięć złotych)

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Waldemar Baczyński

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Remont pomieszczeń w Delegaturze Zamawiajšcego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15

 

Zamawiajšcy nie dopuszcza możliwoœci składania ofert częœciowych

Zamawiajšcy nie dopuszcza możliwoœci składania ofert wariantowych

 

Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogę ubiegać się oferent, który spełnia warunki okreœlone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki okreœlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiajšcy dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonego oœwiadczenia i żšdanych dokumentów.

 

Wadium:

Oferent nie wnosi wadium

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 2005-09-19 do godz. 13:00 w siedzibie zamawiajšcego w pokoju nr 22 (sekretariat)

 

Termin zwišzania ofertš:

30 dni
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treœć odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 02.09.2005r


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 02 września 2005 15:39
opublikowano: piątek, 02 września 2005 15:39