a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Radca prawny

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY        

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

Poszukuje kandydata na stanowisko

Radcy prawnego

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: WIOŚ Bydgoszcz

 

Główne obowiązki:

         opiniowanie pod względem prawnym decyzji, postanowień i innych aktów normatywnych  oraz wszelkich umów zawieranych przez WIOŚ

         opracowywanie projektów regulaminów, zarządzeń itp.

         sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad i konsultacji  prawnych pracownikom WIOŚ

         udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących obowiązujących przepisów prawa, informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania urzędu

         prowadzenie spraw sądowych

         wykonywanie na polecenie kierownictwa inspektoratu innych czynności z zakresu obsługi prawnej

 

wykształcenie: wyższe prawnicze

 

wymagania konieczne

         uprawnienia radcy prawnego

         znajomość prawa administracyjnego, pracy, cywilnego

         doświadczenie zawodowe z zakresu prawa ochrony środowiska

         umiejętność obsługi komputera

         samodzielność, zdolność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy

 

wymagania pożądane

         staż pracy w administracji publicznej

         znajomość języków obcych

 

wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

 

kopie innych dokumentów

         kopie świadectw pracy

 

Dokument należy składać lub przesłać do:

30 października 2006

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

 

Zatrudnienie na czas określony

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (052) 582-64-66 wew. 26





informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 16-10-2006


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 25 października 2006 07:58
opublikowano: środa, 25 października 2006 07:58