a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

inspektor ochrony środowiska

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ochrony środowiska

w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

         kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie emisji hałasu do środowiska, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska

         opracowywanie materiałów z kontroli oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej (wystąpienia pokontrolne, decyzje, postępowanie mandatowe i egzekucyjne w administracji),

         kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

         współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania, administracji państwowej,

         współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami właściwymi do ich prowadzenia, oraz nadzór nad usuwaniem ich skutków,

         udział w przekazywaniu do eksploatacji obiektów, lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

         kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska

 

Wykształcenie: wyższe  z zakresu ochrony środowiska lub fizyk

 

Wymagania konieczne

         umiejętność obsługi komputera

         znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i administracji

         umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

 

Wymagania pożądane

         doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska

         znajomość języka obcego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

         kopie świadectw pracy

 

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

27 lipca 2007 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

 

informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2007-07-16


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 16 lipca 2007 08:24
opublikowano: poniedziałek, 16 lipca 2007 08:24