a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

specjalista w Laboratorium WIOŚ w Bydgoszczy

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalista

w Laboratorium w Bydgoszczy

 
Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

         pobieranie próbek w terenie,

         sprawdzania prawidłowości działania wyposażenia,

         wykonywanie badań,

         walidacja metod i realizacja planów sterowania jakością,

         sporządzanie zapisów z badań,

         ocena niepewności wykonywanych pomiarów,

         nadzór nad powierzonym wyposażeniem badawczym i pomiarowym w zakresie przestrzegania terminów: wzorcowania, sprawdzania i konserwacji,

         sprawdzanie prawidłowości oznakowania wyposażenia pomiarowo-badawczego,

         określanie potrzeb doskonalenia systemu zarządzania,

         sporządzanie „Sprawozdań z badań”,

 

Wykształcenie: wyższe biologiczne

 

Wymagania konieczne

         umiejętność obsługi różnych typów mikroskopów,

         umiejętność korzystania z instrukcji obsługi technicznego sprzętu pomiarowego,

         zdolności manualne,

         predyspozycje do pracy terenowej,

         obowiązkowość, dokładność, samodzielność, dyspozycyjność,

         obsługa programów komputerowych: edytor tekstów, excel oraz innych wdrażanych na danym stanowisku pracy,

 

Wymagania pożądane

         znajomość języka angielskiego lub innego,

         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

         znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 dotyczącej Systemu Zarządzania,

         znajomość zagadnień z hydrobiologii,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

         życiorys i list motywacyjny,

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

         kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

15 listopada 2007 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2007-10-31


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 02 listopada 2007 13:26
opublikowano: piątek, 02 listopada 2007 13:26