a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

inspektor ochrony środowiska


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ochrony środowiska

w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1/2

 

Główne obowiązki:

         kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska

         opracowywanie materiałów z kontroli oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej (wystąpienia, zarządzenia pokontrolne, decyzje, postępowanie mandatowe i egzekucyjne w administracji, kierowanie wniosków do organów ścigania w sprawach dotyczących zanieczyszczenia środowiska),

         kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem

         współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami powołanymi do ich prowadzenia oraz nadzór nad usuwaniem ich skutków,

         udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska

 

Wymagania konieczne

         znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i administracji

         umiejętność obsługi komputera

         umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

         znajomość języka obcego

         doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska

 

Wymagania pożądane

         kreatywność

         umiejętność pracy w zespole,

         umiejętność organizacji pracy,

         prawo jazdy

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

– kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

28 stycznia 2008 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

 
informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2008-01-15


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 15 stycznia 2008 08:51
opublikowano: wtorek, 15 stycznia 2008 08:51