a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA
 

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ochrony środowiska

w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

         kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami), racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji  ustalających warunki użytkowania środowiska

         opracowywanie materiałów z kontroli oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej (wystąpienia, zarządzenia pokontrolne, decyzje, postępowanie mandatowe i egzekucyjne  w administracji, kierowanie wniosków do organów ścigania w sprawach dotyczących zanieczyszczenia środowiska),

         kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

         współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami powołanymi do ich prowadzenia oraz nadzór nad usuwaniem ich skutków,

         udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska lub chemiczne

 

Wymagania konieczne

         znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i administracji,

         umiejętność obsługi komputera,

         umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 

Wymagania pożądane

         doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska,

         umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy,

         kreatywność,

         odpowiedzialność,

         prawo jazdy kat B,

         dobra znajomość języka obcego

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

         kopie świadectw pracy

 

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

11 kwietnia 2008 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

 

  
informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2008-04-01


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 01 kwietnia 2008 14:07
opublikowano: wtorek, 01 kwietnia 2008 14:07