a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Inspektor ochrony środowiska w Wydziale Inspekcji WIOŚ w Bydgoszczy (ogłoszenie nr 86384 w BIP KPRM)


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ochrony środowiska

w Wydziale Inspekcji w Bydgoszczy

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Główne obowiązki:

–    kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie  środowiska, w szczególności w zakresie promieniowania elektromagnetycznego i substancji zubażających warstwę ozonową, racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska

–    opracowywanie materiałów z kontroli oraz prowadzenie spraw wynikających z działalności kontrolnej (wystąpienia, zarządzenia pokontrolne, decyzje, postępowanie mandatowe i egzekucyjne w administracji, kierowanie wniosków do organów ścigania w sprawach dotyczących zanieczyszczenia środowiska),

–    kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem

–    współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami powołanymi do ich prowadzenia oraz nadzór nad usuwaniem ich skutków,

–    udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska

 

Wymagania konieczne

–  znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i administracji

–  umiejętność obsługi komputera

–  umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów

 

Wymagania pożądane

 –  doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska,

–   dobra znajomość języka obcego,

    umiejętność pracy w zespole,

–   umiejętność organizacji pracy,

–   kreatywność,

    prawo jazdy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

–    kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

–    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

–    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe

–    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

–    życiorys i list motywacyjny

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

– kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

13 maja 2008 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Oferty odrzucone zostaną  zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

 
informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2008-04-30


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 30 kwietnia 2008 13:58
opublikowano: środa, 30 kwietnia 2008 13:58