a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów filtracyjnych


 

WIOŚ-SSZP-323-12/08                                                                              Bydgoszcz, dnia 31.10.2008r

                                                    

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów filtracyjnych wybrał następującą ofertę:

 

Zadanie 1

 

Transmedium Tadeusz Macha

ul. Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  1. Transmedium Tadeusz Macha ul. Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Zadanie 2

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów filtracyjnych w zakresie zadania 2 „materiały filtracyjne unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 31.10.2008r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 31 października 2008 13:43
opublikowano: piątek, 31 października 2008 13:43