a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

usługa napraw i przeglądów zestawu pomiarowego prekursorów ozonu


WIOŚ-SSZP-323-01/10                                                                                            

                                                                                                                              Bydgoszcz, dnia 23.03.2010r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę napraw i przeglądów zestawu pomiarowego prekursorów ozonu wybrał następującą ofertę:

 

„MLU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1.      „MLU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1.      Oferta Wykonawcy – „MLU” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

Kryterium cena                – 100 pkt

Łączna punktacja             – 100 pkt

 


informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 23.02.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 23 lutego 2010 11:38
opublikowano: wtorek, 23 lutego 2010 11:38