a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Przedmiot działania

Zadania WIOŚ

 

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

·       kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w zakresie:

o         przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,

o         przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów emisji i jej wpływu na stan środowiska,

o         przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

o         eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

o         przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

o         przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

o          postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami  i instalacjami zawierającymi te substancje,

o         przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,

o         przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

o         przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3,

o         przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),

·       kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności, w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych;

·       prowadzenie państwowego monitoringu środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego , w tym:

o         opracowanie wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska,

o         koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska na terenie województwa,

o         gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w wojewódzkich programach państwowego monitoringu środowiska,

o         przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i wykonywanie ocen stanu środowiska,

o          informowanie i opracowywanie raportów o stanie środowiska,

o         udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska;

·        weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784 z późn. zm. );

·        podejmowanie decyzji wstrzymujących użytkowanie instalacji prowadzonej bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków;

·        udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

·         współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;

·         inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego;

·         wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;

·         wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;

·         wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145);

·        wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);

·         wykonywanie zadań w zakresie szkód w środowisku określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.);

·        wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne ( Dz. U z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.);

·         wykonywanie badań fizyko-chemicznych i biologicznych w pobranych próbkach, a także pomiarów emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku;

·         prowadzenie interkalibracyjnych porównań międzylaboratoryjnych;

·        wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

 

 

 


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 13 października 2010 13:40
opublikowano: środa, 13 października 2010 13:40