a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Załatwianie spraw

Prowadzenie spraw

W sprawie postępowania z dokumentacją oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w Wojewódzkim Inspektoracie mają zastosowanie przepisy wynikające z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym  zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673 z późn. zm ).

 

Zasady podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów i pism

 

Do wyłącznej akceptacji i podpisu  Wojewódzkiego Inspektora należą:

 

·       sprawy  związane z działalnością Wojewódzkiego Inspektora:

 

o       dotyczące budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu,

o       dokumenty i sprawozdania finansowe oraz inne sprawozdania wychodzące z Wojewódzkiego Inspektoratu,

o       wydawanie zarządzeń wewnętrznych;

·        pisma kierowane do:

 

o       Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego,

o       naczelnych, centralnych, regionalnych i wojewódzkich organów administracji państwowej, rządowej oraz organów samorządu województwa,

o       organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

o       organów kontroli państwowej;

 

·       sprawy kadrowe:

 

o       nawiązywanie, zmiana, rozwiązywanie stosunku pracy, awansowanie i przeszeregowanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu,

o       zwracanie się z wnioskiem do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o powołanie i odwołanie Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora.

 

Wojewódzki Inspektor może upoważnić Zastępcę  Wojewódzkiego Inspektora do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.

 

Kierownik Delegatury w sprawach dotyczących obszaru właściwości danej Delegatury może podejmować decyzje i podpisywać pisma z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora, w zakresie ustalonym przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

Korespondencja lub dokumenty, z których wynikają zobowiązania finansowe wymagają parafowania przez Głównego Księgowego.

 

Wojewódzki Inspektor może upoważnić pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu do podpisywania pism w zakresie określonych spraw.

 

 


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 13 października 2010 14:05
opublikowano: środa, 13 października 2010 14:05