a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa wkładów, filtrów i lamp do systemu oczyszczania wody


 

WIOŚ-SSZP-323-27/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 15.11.2010r.

                                                    

     

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wkładów, filtrów i lamp do systemu oczyszczania wody wybrał następującą ofertę:

 

Millipore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty i jedyną złożoną ofertą.

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      Millipore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      Millipore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

 

Kryterium cena                                  – 100,00 pkt

Łączna punktacja                               – 100,00 pkt

 
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 15.11.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: poniedziałek, 15 listopada 2010 11:33
opublikowano: poniedziałek, 15 listopada 2010 11:33