a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

DOSTAWA BONÓW DLA PRACOWNIKÓW

WIOŚ-SSZP-2430-13/06                                                                                   Bydgoszcz, dnia 07.12.2006r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA DOSTAWĘ BONÓW DLA PRACOWNIKÓW

 

Zamawiający:

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

85-018 Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2, woj. kujawsko-pomorskie

tel. 052 5826466, fax 052 5826469

 

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO.

 

Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

https://bip.wios.bydgoszcz.pl/

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów lub kuponów podarunkowych, których realizacja będzie odbywać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym szczególnie na terenie miast: Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających zgodnie z art.. 67 ust 1 pkt. 6 i 7

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

 

Termin wykonania zamówienia:

7 dni od podpisania umowy

 

Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogę ubiegać się oferent, który spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tych warunków na podstawie złożonego oświadczenia i żądanych dokumentów.

 

Wadium:

Oferent nie wnosi wadium

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 10%

Ilość punktów realizacji bonów – 60%

Termin realizacji bonów – 30%

 

 

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 2006-12-15 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22 (sekretariat)

 

Termin związania ofertą:

30 dni

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 07.12.2006

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 08 grudnia 2006 05:05
opublikowano: piątek, 08 grudnia 2006 05:05