a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Informatyk w Wydziale Organizacyjnym w Bydgoszczy (ogłoszenie nr 97795 w BIP KPRM)

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydatów na stanowisko

starszego informatyka

w Wydziale Organizacyjnym  w Bydgoszczy

 

Wymiar etatu: ¼ etatu 

 

Główne obowiązki:

       opracowywanie planów rozwoju i modernizacji systemów informatycznych oraz rozwiązywanie problemów technicznych, z uwzględnieniem optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów dla zapewnienia wysokiej jakości funkcjonowania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów,

       administrowanie i zarządzanie serwerami, sieciami, stronami internetowymi oraz bazami danych,

       administrowanie i zarządzanie systemami technologii informacyjnej
i komunikowania się  (Internet /Intranet, poczta elektroniczna, bramki GSM/VoIP) ,

       koordynowanie i nadzór nad wykonaniem i modyfikacjami systemów aplikacyjnych realizowanych przez firmy zewnętrzne,

       wdrożenie i utrzymanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów wraz
z podpisem elektronicznym i  elektroniczną skrzynka podawczą.

 

Wykształcenie:

       wyższe ( informatyka lub kierunki pokrewne )

Wymagania konieczne:

    znajomość środowiska UNIX, Linux, Windows na poziomie administracyjnym

    umiejętność programowania baz danych,

    umiejętność pisania skryptów w powłoce sytemu operacyjnego (bash),

    znajomość relacyjnych baz danych (MSSQL, MySql, InterBase),

    umiejętność pisania w języku SQL,

    dobra znajomość zagadnień sieciowych (sieci LAN, WAN),

    dobra znajomość zagadnień bezpieczeństwa w sieciach LAN, WAN oraz systemów operacyjnych,

    znajomość konfiguracji i administracji serwerami SMTP, WWW, DNS, i  innymi usługami sieciowymi,

    znajomość konfiguracji urządzeń aktywnych w sieciach (switch`e router`y, firewall`e sprzętowe),

     znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie  
 z dokumentacji technicznej i informatycznej,

    udokumentowanie doświadczenia zawodowego.

Wymagania pożądane:

    ogólna znajomość przepisów prawa obowiązujących w administracji publicznej
( w szczególności: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawy o ochronie danych osobowych ) oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska,

    dobra orientacja w zakresie aktualnej oferty rynkowej w dziedzinie  teleinformatyki,
w zakresie sprzętowym i programowym,

    dyspozycyjność,

    dobra umiejętność organizowania pracy własnej,

    umiejętność pracy w zespole i wysoka kultura osobista,

    sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,

    komunikatywność i zdolność analitycznego myślenia,

    prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

     kopia dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe

    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

      życiorys i list motywacyjny 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

– kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

6  października  2008 roku

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Po zakończeniu procesu naboru wszystkie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

 

informację wytworzył: Barbara Gurzyńska
za treść odpowiada: Barbara Gurzyńska
data wytworzenia: 2008-09-24


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 24 września 2008 14:00
opublikowano: środa, 24 września 2008 14:00