a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

usługę konserwacji i napraw spektrometru absorpcji atomowej 

WIOŚ-SSZP-323-22/10                                                                              Bydgoszcz, dnia 09.09.2010r

                                                    

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę konserwacji i napraw spektrometru absorpcji atomowej wybrał następującą ofertę:

 

PerkinElmer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

1)      PerkinElmer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

 

1)      PerkinElmer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wołoska 9

02-583 Warszawa

Kryterium cena           – 100,00 pkt

Łączna punktacja       – 100,00 pkt

 informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 09.09.2010r.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 31 sierpnia 2010 13:44
opublikowano: wtorek, 31 sierpnia 2010 13:44