a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Kontrole zewnętrzne

Rok 2021

 1. Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy –  w okresie od 09.04.2021 r. do 14.05.2021 r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do 14.05.2021 r

Zakres przedmiotowy kontroli:

 • realizacja zadań związanych z kontrolą przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
 1. Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy – w okresie od 11.05.2021 r. do 08.07.2021 r.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2016 r. do 31.03.2021 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

 • zapewnienie kontroli i nadzoru nad procesem przetwarzania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji,
 • egzekwowanie prawidłowego przetwarzania odpadów wykorzystywanych do rekultywacji.

Rok 2020

 1. Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Bydgoszczy – w okresie 1.06.2020 r. – 5.01.2021 r.

Okres objęty kontrolą: 0d 1.01.2016 do 5.01.2021 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • sprawowanie nadzoru nad podmiotami wprowadzającymi na rynek krajowy produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami poużytkowymi i odpadami opakowaniowymi
  • zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych odpadów komunalnych
  • nadzór nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów i przetwarzaniem na terytorium kraju przywożonych odpadów.
 1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – w okresie 25.11.2020 r. –23.12.2020 r.

Okres objęty kontrolą: 0d 1.10.2018 do 31.12.2019 r.

Zakres przedmiotowy kontroli:

  • prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych
  • efektywność i skuteczność realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz finansowych,
  • wdrażanie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw w zakresie wskazanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rok 2019

 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Bydgoszcz Wydział Kontroli  Płatników Składek – 21.08.2019 r. – 19.09.2019 r. kontrola okresowa
 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 13.12.2019 r. – kontrola realizacji zadań obronnych

Rok 2017/2018

 1. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów i Budżetu – 10.01.2017r. – 3.02.2017r. – kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej w państwowej jednostce budżetowej w 2016 r.
 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Kontroli i Nadzoru – 6.03.2017r. – 17.03.2017r. – kontrola prawidłowości rozliczania podróży służbowych i gospodarowania środkami transportu.
 3. Urząd Marszałkowski w Toruniu – 11.05.2017r. – 12.05.2017r. – kontrola projektu RPKP.04.02.00-04-006/10:„Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy” w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 4. NIK – Delegatura w Bydgoszczy – 5.09.2017r. – 24.11.2017r. – kontrola systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami
 5. NIK – Delegatura w Bydgoszczy – 13.11.2017r. – 23.01.2018r. – kontrola zapobiegania zanieczyszczeniom wód związkami azotu ze źródeł rolniczych

Rok 2016

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 28.01.2016r. – 29.01.2016r – kontrola posiadanego sprzętu zakupionego w ramach projektu: „Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „ wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich ”
 2. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 5.10.2016r. – kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz stanu zachowania materiałów archiwalnych.
 3. NIK – Departament Środowiska w Warszawie – 2.11.2016r. – 31.12.2016r. – kontrola działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach i jeziorach.

Rok 2015

 1. NIK – Delegatura w Bydgoszczy – 18.01.2015r. – 27.03.2015r. – kontrola z wykonania budżetu państwa w 2014r.
 2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów i Budżetu – 19.01.2015r. – 27.01.2015r. – kontrola wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 3. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – 29.06.2015r. – 1.07.2015r. – kontrola wdrożenia Systemu Kontroli oraz Informatycznego Systemu Wspomagania Kontroli.
 4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 12.11.2015. – 12.11.2015r. – kontrola zakresu rzeczowego przedsięwzięcia – Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu i materiałów pomocniczych.
 5. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Zespól ds. ochrony informacji niejawnych – 21.12.2015r. – kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.

Rok 2014

 1. Państwowa Inspekcja Pracy Bydgoszcz – 16.01.2014r. – kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy.
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 25.04.2014r. – kontrola wykorzystania zakupionego sprzętu w laboratorium w Bydgoszczy, zgodnie z umową DJ13003/MN-rm z dnia 5.03.13r.
 3. Urząd Marszałkowski w Toruniu – 2.06.2014r. – 6.06.2014r. – kontrola projektu RPKP.02.03.00-04-018/10:„Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zakresie ochrony powietrza w wyniku termomodernizacji oraz tworzenia systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy – 29.07.2014r. – 22.08.2014r. – kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy – 1.09.2014r. – kontrola NDS benzenu na stanowiskach pracy.
 6. NIK – Delegatura w Bydgoszczy – 22.10.2014r. – 31.12.2014r. – kontrola zamykania i rekultywacji składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych.

Rok 2013

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 22.02.2013r. – kontrola posiadanego sprzętu zakupionego w ramach projektu POIŚ.03.02.00.00-00-001/09.
 2. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 12.06.2013r. – 15.07.2013r. – kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz stanu zachowania materiałów archiwalnych.
 3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Finansów i Budżetu – 4. 09.2013r. – 27.09.2013r. – kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej państwowej jednostki budżetowej za okres 1.01.2012r.-31.12.2012r.
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy – 21.10.2013r. – 30.10.2013r. – kontrola ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu.

Rok 2012

 1. Urząd Marszałkowski w Toruniu – 26.06.2012r. – 28.06.2012r. – kontrola projektu RPKP.04.02.00-04-006/10:Modernizacja systemów informacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Rok 2011

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 12.11.2011. – 12.11.2011r. – kontrola zakresu rzeczowego przedsięwzięcia – zakup aparatury kontrolno-pomiarowej, sprzętu i materiałów pomocniczych.
 2. NIK – Delegatura w Bydgoszczy – 19.04.2011r. – 1.07.2011r. – kontrola z realizacji krajowego planu gospodarowania odpadami w zakresie likwidacji mogilników.
 3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli – 6.05. 2011r. – 31.05.2011r. – kontrola prawidłowości prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej ( BIP ).

Rok 2010

 1. NBP O/O Bydgoszcz – 20.01.2010r. – kontrola eksploatacji bankowości elektronicznej i eksploatacji pakietu ochrony kryptograficznej.
 2. NIK – Delegatura w Bydgoszczy – 25.01.2010r. – 2.04.2010r. – kontrola z wykonania budżetu państwa w 2009r.
 3. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy – 29.04.2010r. – kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych oraz stanu zachowania materiałów archiwalnych.

Więcej informacji o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Bydgoszcz można uzyskać w siedzibie WIOŚ w Bydgoszczy przy ulicy ks. Piotra Skargi 2 w pokoju nr 24 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, tel.52-582-64-66 do 68 wew.226


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja: piątek, 26 listopada 2021 14:06
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 12:14
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 12:14

 • 31 lipca 2020 15:01 | administrator | Zmieniono: treść
 • 31 lipca 2020 15:09 | administrator | Zmieniono: treść
 • 19 lutego 2021 13:17 | administrator | Zmieniono: treść
 • 19 lutego 2021 13:20 | administrator | Zmieniono: treść
 • 19 lutego 2021 13:21 | administrator | Zmieniono: treść
 • 19 lutego 2021 13:57 | administrator | Zmieniono: treść
 • 19 lutego 2021 14:02 | administrator | Zmieniono: treść
 • 26 listopada 2021 14:06 | Jacek Janiak | Zmieniono: treść
Pokaż więcejPokaż mniej