a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Informacje nie zamieszczone w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Ponadto informacje publiczne udostępniane są w drodze wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym.
Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca jest informowany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznych na wniosek, następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że uniemożliwiają to środki techniczne, którymi dysponuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca jest pisemnie powiadamiany o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i sposobie lub formie, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeśli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się w drodze decyzji.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z tym, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia, możliwe jest pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:45
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:45

Pliki do pobrania