a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Pomoc publiczna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,poz. 311 z póżn. zm) określa zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 37 ust. 2a  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.)
z późn. zm.)

Informacje określone w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy przekazywane są podmiotowi udzielającemu pomocy odpowiednio na „Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Zgodnie z  art. 37 ust. 1 pkt podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Ponadto podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  w informacji o prowadzonej działalności gospodarczej powinien wskazać, czy prowadzi działalność tylko na rynku krajowym (lokalnym), czy też ma udział
w obrocie handlowym na większą skalę, dołączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz złożyć oświadczenie o niepozostawaniu w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu art. 1 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008r.).

Poniżej zamieszczono ww. Formularz w wersji aktywnej (w formacie Word).


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 12 grudnia 2019 17:46
opublikowano: czwartek, 12 grudnia 2019 17:46

Pliki do pobrania