Bydgoszcz: Zamówienie na dostawę akcesoriów oraz części do aparatury laboratoryjnej
Numer ogłoszenia: 242249 - 2012; data zamieszczenia: 15.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy , ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, faks 052 5826469.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na dostawę akcesoriów oraz części do aparatury laboratoryjnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 Akcesoria do chromatografii 1 szt. Zadanie 2 Akcesoria do chromatografii 1 szt. Zadanie 3 Akcesoria laboratoryjne 100 szt. Zadanie 4 Akcesoria do próbników pasywnych 4 poz. Zadanie 5 Akcesoria do chromatografii 3 poz. Zadanie 6 Akcesoria laboratoryjne 2 poz. Zadanie 7 Akcesoria laboratoryjne 2 poz. Zadanie 8 Akcesoria laboratoryjne 2 poz. Zadanie 9 Akcesoria laboratoryjne 1 poz. Zadanie 10 Części do chromatografu gazowego 2 poz. Zadanie 11 Akcesoria laboratoryjne 2 opak. Zadanie 12 Akcesoria laboratoryjne 360 szt. Zadanie 13 Akcesoria laboratoryjne 2 szt. Zadanie 14 Akcesoria laboratoryjne 2 poz. Zadanie 15 Akcesoria laboratoryjne 1 kpl. Zadanie 16 Akcesoria laboratoryjne 5 szt. Zadanie 17 Akcesoria laboratoryjne 3 poz. Zadanie 18 Części do lodówko-zamrażarki 3 poz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.70.00-7, 39.72.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wios.bydgoszcz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz w pokoju nr 33.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz do pokoju nr 22 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie