a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa analizatorów prekursorów ozonuWIOŚ-SSZP-323-08/08                                                                                             Bydgoszcz, dnia 07.10.2008r

                                                    

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                       

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatorów prekursorów ozonu wybrał następującą ofertę:

 

MLU Sp. z o.o.

ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest jedyną spełniającą wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

  1. EAS ENVIMET POLSKA Sp.  z o.o. ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka
  2. MLU Sp. z o.o. ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w załączeniu.

 

Oferta Wykonawcy EAS ENVIMET POLSKA Sp.  z o.o. ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka została odrzucona zgodnie z art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pomimo potwierdzenia na stronach oferty nr 25 i 26 spełniania wszystkich wymagań minimalnych dla parametrów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w trakcie badania oferty,   zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Wykonawcę Zamawiający stwierdził nie spełnienie następujących warunków:

 

1.       Media – dostawa musi obejmować generatory zapewniające prawidłową pracę chromatografów oraz pompy, a w odrzuconej ofercie znajduje się butla 50L z azotem o czystości 5,0 (99,999%), który jest stosowany jako gaz nośny do pomiarów chromatografu.

 

2.       Instalacja – w jednym stojaku 19” (wszystkie elementy zestawu pomiarowego).Analizatory na szynach teleskopowych, umożliwiających całkowite wysunięcie przyrządu ze stojaka bez przerywania pomiaru, dostawa musi obejmować stojak 19”, a zgodnie z schematem przedstawionym przez Wykonawcę nie wszystkie elementy zestawu tj. butla nie mieszczą się w stojaku 19”. 

informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 07.10.2008r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 07 października 2008 15:21
opublikowano: wtorek, 07 października 2008 15:21