a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Sprawozdanie z realizacji planu pracy w 2003 roku

Sprawozdanie z realizacji przyjętego planu pracy w 2003 roku

 

I. Realizacja zadań inspekcyjnych

 

Realizacja celów kontroli przyjętych w rocznym planie kontroli Wydziału Inspekcji służyła ograniczeniu uciążliwości największych źródeł zanieczyszczeń w skali kraju i zakładów szczególnie szkodliwych dla środowiska w skali województwa. Jako najważniejsze w hierarchii zadań inspekcyjnych uznano działania w zakresie:

        – gospodarki wodno-ściekowej,

        – emisji zanieczyszczeń do powietrza,

        – gospodarki odpadowej,

        – ochrony przed hałasem.

 

Do realizacji w 2003 roku przyjęto następujące cele:

1. Ograniczenie oddziaływania na środowisko zakładów uciążliwych w skali kraju – w ramach realizacji tego celu kontynuowano działania kontrolne w stosunku do zakładów szczególnie uciążliwych w skali kraju, tzw. „Listy 80″

2. Ograniczanie oddziaływania na środowisko zakładów uciążliwych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów z „listy wojewódzkiej” – kontrole miały na celu:

 sprawdzenie stopnia utrwalenia pozytywnych zmian,

 sprawdzenie stopnia i zakresu zaawansowania działań proekologicznych,

 przeciwdziałanie tworzeniu nowych źródeł zanieczyszczeń bez odpowiednich zabezpieczeń oraz przeciwdziałaniu zwiększania emisji zanieczyszczeń szczególnie w działalności inwestycyjnej.

3. Ograniczanie emitowanych zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł energetycznych i technologicznych oraz ograniczanie emisji hałasu – zaplanowano z uwagi na fakt, iż szereg funkcjonujących źródeł zanieczyszczeń charakteryzuje się uciążliwym negatywnym oddziaływaniem lokalnym (niskie emitory, błędne decyzje lokalizacyjne – bliskość osiedli mieszkaniowych), w wyniku czego są one przedmiotem częstych interwencji. Dotychczasowa praktyka dowodzi, iż w tej grupie obiektów występuje równolegle problem ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska.

4. Ocena przestrzegania przez obiekty emitujące pyły, obowiązujących wymagań ochrony środowiska, w tym:

        – dotrzymywanie norm dopuszczalnych ilości emisji pyłów emitowanych przez źródła energetyczne,

        – ocena sprawności zastosowanych urządzeń odpylających,

        – wpływ na lokalny poziom zapylenia atmosfery.

Wyniki kontroli służą ocenie konieczności lub możliwości podjęcia działań przez prowadzących instalację dla zmniejszenia emisji pyłów,  z uwagi na założenie „Polityki Ekologicznej RP” planujące redukcję emisji pyłów do 2010 r. średnio o 75% oraz z racji stwierdzonych przekroczeń dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego na obszarach stref województwa.

5.Ocena wypełnienia przez inwestorów wymagań ochrony środowiska – kontynuowane były kontrole inwestycyjne z uwzględnieniem wymagań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to zagadnienie rutynowo realizowane w ramach działalności inspekcyjnej.

6. Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie wybranych zlewni wód powierzchniowych – płynących i stojących, w tym Wisły, Brdy, Bielskiej Strugi, Noteci Zachodniej, Panny, Zgłowiączki, jez. Mogileńskiego, jez. Branickiego i in. – realizacja tego celu była ściśle powiązana z planami monitorowania środowiska w 2003 r.

7. Ocena wypełnienia wymagań ochrony środowiska przez podmioty eksploatujące składowiska i spalarnie odpadów – działania kontrolne były ukierunkowane na ocenę dostosowywania funkcjonowania składowisk odpadów do wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych.

8. Ocena przestrzegania obowiązków ustawowych w zakładach o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zakwalifikowane do grup o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zakłady objęto kontrolami z częstotliwością wynikającą z mocy prawa. Była to jednocześnie weryfikacja istniejącej listy zakładów i potencjalnych możliwości wystąpienia poważnej awarii.

9. Ocena spełniania obowiązków ochrony wód przez zakłady wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – kontroli podlegały zakłady wprowadzające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, zobowiązane zgodnie z ustawą Prawo wodne do uzyskania pozwolenia wodno‑prawnego.

10. Przestrzeganie wymogów ochrony środowiska przez jednostki gospodarcze powstałe w wyniku restrukturyzacji zakładów – kontrole przeprowadzone były w dużych jednostkach gospodarczych, powstałych w wyniku restrukturyzacji zakładów. Celem tych kontroli była ocena spełnienia przez nie wymogów ochrony środowiska.

11.  Monitoring i kontrola realizacji programu likwidacji mogilników na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego – cel ten związany był ze ścisłym nadzorem nad realizacją II etapu programu likwidacji nieczynnych mogilników, w których w przeszłości deponowane były środki ochrony roślin przeterminowane i opakowania po nich.

12. Ograniczenie zagrożeń dla środowiska wynikających z nieszczelności zbiorników i instalacji na stacjach paliw – realizacja tego celu była kontynuacją kontroli prowadzonych w latach ubiegłych. Planowane kontrole miały na celu sprawdzenie       stopnia i zakresu zaawansowania działań proekologicznych iraz stopnia dostosowania obiektów i instalacji do aktualnych wymogów ochrony środowiska.

13. Ograniczenie uciążliwości związanych z ponadnormatywnym poziomem pól elektromagnetycznych – nie realizowano kontroli w ramach tego celu z uwagi na fakt, iż GIOŚ nie wyposażył inspektoratów w mierniki do pomiaru pól elektromagnetycznych.

14. Kontrola przestrzegania przepisów o substancjach i preparatach chemicznych w zakresie zagrożeń dla środowiska – kontrolą objęto podmioty podlegające przepisom ustawy o substancjach i preparatach chemicznych, w szczególności dotyczyły osób wprowadzających do obrotu i stosujących w działalności zawodowej substancje lub preparaty chemiczne m. in. o właściwościach wybuchowych, utleniających, toksycznych, szkodliwych, żrących, rakotwórczych, mutagennych, niebezpiecznych dla środowiska.

15. Eliminacja i ograniczenie ponadnormatywnej emisji hałasu przez podmioty korzystające ze środowiska zlokalizowane na terenie Golubia – Dobrzynia – przedmiotem kontroli byłą działalność niewielkich obiektów zlokalizowanych w obszarze zabudowy mieszkaniowej tworzących lokalne uciążliwości.

 

W planach kontroli uwzględniono potrzeby wynikające z polityki Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz organów samorządowych. Przyjęta została rezerwa czasu pracy na kontrole związane ze skargami i wnioskami, kontrolami interwencyjnymi oraz realizacją cykli kontrolnych w oparciu o wytyczne GIOŚ i NIK.

 

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakładał wykonanie 740 kontroli. Przeprowadzono łącznie 1015 kontroli, w tym:

  • 205 kontroli kompleksowych,
  • 107 kontroli problemowych,
  • 521 kontroli sprawdzających,
  • 182 kontroli doraźnych.

Łącznie skontrolowano 757 jednostek.

 

Najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli nieprawidłowości to:

· nieprawidłowa eksploatacja urządzeń chroniących środowisko,

· brak wypełniania przez inwestorów wymogów ochrony środowiska wynikających z artykułu 76 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

· nie wypełnianie obowiązku przekazywania do Urzędu Marszałkowskiego danych dotyczących opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz brak uiszczania opłat,

· niedotrzymywanie warunków określonych w decyzjach administracyjnych wydawanych przez organy samorządowe oraz rządowe,

· nadmierna emisja hałasu powodowana pracą urządzeń technologicznych w obiektach takich jak stolarnie, tartaki, młyny,

· brak pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,

· nadmierna emisja zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł technologicznych,

· brak jakościowej i ilościowej ewidencji powstających odpadów,

· unieszkodliwianie termiczne odpadów w kotłach c.o., nieprzystosowanych do tego celu,

· brak prowadzenia ewidencji masy i ilości opakowań wprowadzanych na rynek, w sposób umożliwiający ustalenia poziomu odzysku i recyklingu,

· postępowanie z odpadami niezgodnie z warunkami decyzji.

 

Przyczyny powstawania nieprawidłowości:

· nieznajomość przepisów ochrony środowiska,

· brak środków finansowych na wyposażanie, modernizację i konserwację urządzeń chroniących środowisko,

· nieprawidłowa obsługa instalacji i urządzeń ochrony środowiska,

· brak środków finansowych na opłaty za korzystanie ze środowiska,

· brak świadomości skutków skażenia środowiska substancjami niebezpiecznymi, truciznami (zanieczyszczanie ropopochodnymi, spalanie odpadów)

 

W wyniku prowadzonych działań kontrolnych wydano 464 zarządzeń pokontrolnych, wzywających zakłady do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Do sądu zgłoszono 1 sprawę. W 2 przypadkach wystąpiono do kierownictwa kontrolowanych jednostek o wszczęcie postępowania służbowego w stosunku do osób winnych dopuszczenia się stwierdzonych uchybień i poinformowania o wynikach tego postępowania.

 

Decyzje administracyjne wydane w I instancji w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym:

 

Liczba wydanych decyzji –  681, w tym:

    · decyzje o karach za naruszenie warunków korzystania ze środowiska – 421,

    · decyzje o kosztach kontroli – 196,

    · decyzje o charakterze niepieniężnym – 64.

Wniesione zostały 15 odwołania od decyzji, w związku ze stwierdzonym naruszeniem warunków korzystania ze środowiska. 3 decyzje zostały utrzymane w mocy, w 11 brak rozstrzygnięć.

 

Liczba decyzji uchylonych w trybie instancyjnym przez organy II instancji:

uchylono 12 decyzji wydanych w związku z naruszeniem warunków korzystania ze środowiska.

 

Analiza przyczyn uchylenia decyzji:

    – 11 decyzji zostało skierowanych do osób nie będących stroną w sprawie,

    – 1 decyzja – organ II instancji uznał, iż niewłaściwie został oceniony materiał dowodowy.

 

 

 

 

II. Realizacja zadań monitoringowych

 

Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Bydgoszczy pracował w 2003 roku w oparciu o sporządzony „Program monitoringu jakości środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2003 roku”, który został zaakceptowany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Opracowanie „Programu …” dla województwa kujawsko-pomorskiego uwzględniało:

      – „Założenia do polityki ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego (ochrona zasobów naturalnych)”, opracowanych przez Departament Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego,

      – uzgodnionych, z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego, obiektów do badań w ramach monitoringu regionalnego,

      – „Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska” opracowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,

      – program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003-2005,

      – ustawę Prawo ochrony środowiska,

      – ustawę o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiany niektórych ustaw.

Program został przygotowany w bloku JAKOŚĆ ŚRODOWISKA w następujących podsystemach:

monitoring powietrza,

monitoring wód powierzchniowych: rzek, jezior,

monitoring wód podziemnych,

monitoring gleb,

monitoring hałasu.

 

Realizacja zadań była prowadzona w następujących sieciach: krajowej, regionalnej (wojewódzkiej ) i lokalnych.

 

Zadaniem podsystemu monitoringu powietrza jest badanie i ocena jakości powietrza atmosferycznego (identyfikacja obszarów przekroczeń normatywów jakości powietrza oraz analiza trendów). Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, obejmującymi obszar całego kraju. Należą do nich:

  • aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
  • obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji.

Jednym z kryteriów decydujących o sposobie monitorowania jakości powietrza w danej strefie jest dotychczasowy poziom zanieczyszczenia.

 
W ramach podsystemu monitoringu wód powierzchniowych prowadzono badania rzek, jezior oraz zbiorników zaporowych, które miały na celu określenie jakości wód oraz identyfikację głównych problemów występujących w gospodarce wodnej. Wyniki badań stanowią podstawę do bieżącej i okresowej oceny jakości wód zgodnie z obowiązującą w polskim prawodawstwie klasyfikacją wód powierzchniowych.

 

Zaplanowane na 2003 rok badania monitoringowe jezior obejmowały kolejne zbiorniki położone na terenie województwa. Bieżąca diagnoza stanu czystości pozwala na konstrukcję programów ochronnych zgodnych z założeniami polityki ekologicznej województwa, która przewiduje utrzymanie ekologicznych, gospodarczych i turystyczno-rekreacyjnych funkcji jezior.

 

Zadaniem monitoringu wód podziemnych jest rozpoznanie i śledzenie wpływu stwierdzonych lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych, w celu przeciwdziałania ewentualnym ujemnym skutkom ich oddziaływania.

 

            Monitoring gleb został utworzony w celu obserwowania zmian ich jakości pod wpływem czynników antropopresji. W ramach tego podsystemu prowadzono monitoring gleb rolnych w rejonie głównych tras komunikacyjnych oraz monitoring gleb parków krajobrazowych. Monitoring gleb rolnych określa zasięg wpływu zanieczyszczeń pochodzących z głównych tras komunikacyjnych.

           Monitoring hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Przeprowadzone badania pozwalają na wyznaczania obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu. W 2003 roku, w ramach monitorowania poziomu hałasu komunikacyjnego, kontynuowano, stworzony w ubiegłych latach system pomiarów, gromadzenia i prezentacji danych.

 

 

cd w załączniku

 

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : Jacek Janiak
za treść odpowiada: Jacek Janiak
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: piątek, 29 października 2004 12:42
opublikowano: piątek, 29 października 2004 12:42