a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Specjalista w Wydziale Monitoringu Środowiska


WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  BYDGOSZCZY

 

 KUJAWSKO-POMORSKI  WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR  OCHRONY  ŚRODOWISKA

poszukuje kandydata na stanowisko

specjalisty

w Wydziale Monitoringu Środowiska

Liczba lub wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz

 

Główne obowiązki: 

         Opracowywanie wyników pomiarów imisji i emisji: monitoringowych, zleconych, kontrolnych i poważnych awarii

         Wykonywanie ocen bieżących i wstępnych

         Opracowywanie raportów i informacji o stanie środowiska dotyczących powietrza

 

Wykształcenie: wyższe z zakresu chemii

 

Wymagania konieczne:

         Znajomość zasad organizacji sieci pomiarowych i prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego

         Znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie powietrza

         Znajomość technik prowadzenia pomiarów oraz gromadzenia i przekazu danych

         Umiejętność obsługi pakietu biurowego Office

         Gotowość do pracy w terenie

Wymagania pożądane

         Znajomość zagadnień z zakresu chemii atmosfery i technicznych aspektów ochrony powietrza

         Znajomość tematyki GIS

         Znajomość języka obcego

         Doświadczenie w samodzielnej pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

         kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

30 listopada 2005.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

Inne informacje

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26
informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 19.10.2005


informację wytworzył: : Jacek Janiak
za treść odpowiada: Jacek Janiak
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 19 października 2005 15:09
opublikowano: środa, 19 października 2005 15:09