a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Przedmiot działania

Zadania WIOŚ

 

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

·         kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,

·         kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

·         kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz  w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,

·         udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,

·         udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

·         kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

·         podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

·         współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi,

·         organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska, prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu oraz zachodzących w nim zmian,

·         opracowanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,

·       inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,

·       kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,

·       kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,

·       nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,

·       kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,

·       kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych,

·       weryfikacja raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784),

·       wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859),

·       kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

·       kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt. 2 i 3,

·       wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,

·       rozpatrywanie skarg i wniosków,

·       wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

 

Szczegółowe zakresy działania

komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu

 

 

WYDZIAŁ  INSPEKCJI

 

Do zadań Wydziału Inspekcji należy:

·         prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie określonym w art. 2 ust. 1 oraz art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U.  z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.),

·         prowadzenie kontroli w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,

·         udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,

·         udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

·         podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

·         współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji państwowej i rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi,

·         inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego,

·         weryfikacja rocznych raportów określonych w ustawie, o której mowa w § 10 pkt 17,

·         wykonywanie zadań określonych w ustawie, o której mowa w § 10 pkt 18,

·         wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,

·         prowadzenie szkoleń dla organów administracji oraz podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii,

·         badanie przyczyn powstania oraz sposobu likwidacji poważnych awarii dla środowiska,

·         prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnych awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii i o dużym ryzyku wystąpienia awarii w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

·         prowadzenie rejestru poważnych awarii,

·         identyfikacja poważnych awarii,

·         przygotowanie decyzji w sprawie przeprowadzenia badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków poważnych awarii,

·         przygotowanie decyzji dotyczących zakazów i ograniczeń w korzystaniu ze środowiska w przypadku wystąpienia poważnych awarii,

·         sprawowanie nadzoru nad usuwaniem skutków poważnych awarii,

·         utrzymanie gotowości ( poza godzinami pracy ) do podjęcia działań w przypadku wystąpienia poważnej awarii,

·         prowadzenie wojewódzkiej bazy korzystania ze środowiska,

·         prowadzenie rejestru i rozpatrywanie skarg i wniosków o podjęcie działań w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów ochrony środowiska,

·         wykonywane innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

·         sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działami Inspekcji w Delegaturach w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora.

 

 

WYDZIAŁ MONITORINGU ŚRODOWISKA

 

Do zadań Wydziału Monitoringu Środowiska należy:

 

·         prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z wieloletniego programu państwowego monitoringu środowiska, określonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych zadań określonych w przepisach, dla województwa kujawsko-pomorskiego,

·         opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz koordynacja tworzonych przez inne podmioty programów monitoringu środowiska,

·         koordynacja działań wykonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska,

·         gromadzenie wyników pomiarów i ocen stanu środowiska uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz innych informacji o korzystaniu ze środowiska, wynikających z odrębnych przepisów,

·         analizowanie gromadzonych danych, sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska w województwie kujawsko-pomorskim zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,

·         przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenie powietrza na danym obszarze,

·         udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

·         sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska,

·         współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu w realizacji umów z funduszami celowymi,

·         współpraca z placówkami naukowo-badawczymi i innymi instytucjami,

·         wykonywanie innych czynności określonych przez Wojewódzkiego Inspektora w ramach realizowanych zadań,

·         sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działami Monitoringu Środowiska w Delegaturach, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora.

  

LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

 

Do zadań Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu należy:

 

·         wykonywanie badań na potrzeby prowadzonych kontroli i działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii środowiska oraz na rzecz monitoringu środowiska, a także umów cywilno- prawnych poprzez:

·         pobieranie próbek,

·         wykonywanie analiz fizyko-chemicznych i biologicznych,

·         pomiary zanieczyszczeń środowiska,

·         obsługę automatycznych stacji monitoringowych,

·         wykonywanie pomiarów poziomu hałasu oraz poziomów pól  elektromagnetycznych,

·         wdrażanie nowych metod analitycznych i systemów pomiarowo-kontrolnych,

·         udział w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości i badaniach porównawczych w zakresie prowadzonych przez Laboratorium analiz i badań,

·         doskonalenie wdrożonego w Laboratorium Systemu Zapewnienia Jakości,

·         współpraca z placówkami naukowo-badawczymi,

·         prowadzenie działalności usługowej w zakresie badań i pomiarów komponentów środowiska oraz wielkości emisji substancji lub energii do środowiska,

·         nadzór nad działalnością Laboratoriów w Delegaturach.

 


informację wytworzył: : Jacek Janiak
za treść odpowiada: Jacek Janiak
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 28 sierpnia 2008 16:00
opublikowano: czwartek, 28 sierpnia 2008 16:00