AAA Wysoki kontrast

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy udostępnia się każdemu na pisemny wniosek z zastrzeżeniem, że informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Podstawa prawna

Podstawę prawną udostępniania przez WIOŚ w Bydgoszczy  informacji o środowisku i jego ochronie stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm. )

Opłaty

Udostępnianie informacji jest bezpłatne, gdy:

  • przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
  • informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, a dokumenty były wyszukiwane i przeglądane przez zainteresowanego w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy lub w Delegaturach.
  • wniosek został złożony przez organ administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

  • informacje udostępnia się w formie pisemnej,
  • sporządzenie informacji wymagało wyszukania i przeglądania dokumentów lub danych, wymagane jest przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku (forma elektroniczna - np. CD/DVD),
  • sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
  • organ przesłał wnioskodawcy drogą pocztową sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215 poz.1415 z późn. zm.)

należy wpłacić na konto nr 08101010780078812231000000 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul.Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz lub za zaliczeniem pocztowym.

Na przelewie wnioskodawca powinien umieścić dopisek "udostępnianie informacji o środowisku" i numer wniosku nadany przez WIOŚ

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku w załączniku

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WNIOSEK INFORMACJA o środowisku.doc)WNIOSEK INFORMACJA o środowisku.doc 37 kB2018-06-11 10:47

bannerr