a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa materiałów diagnostycznych dla mikrobiologii


Bydgoszcz: dostawa materiałów diagnostycznych dla mikrobiologii
Numer ogłoszenia: 175357 – 2007; data zamieszczenia: 25.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, fax 052 5826469.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wios.bydgoszcz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa materiałów diagnostycznych dla mikrobiologii.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów diagnostycznych dla mikrobiologii: Zadanie nr 1 3 poz. Materiały diagnostyczne cz.1 Zadanie nr 2 3 poz. Materiały diagnostyczne cz.2 Zadanie nr 3 1 poz. Materiały diagnostyczne cz.3 Zadanie nr 4 4 poz. Materiały diagnostyczne cz.4 Zadanie nr 5 2 poz. Materiały diagnostyczne cz.5 Zadanie nr 6 4 poz. Materiały diagnostyczne cz.6

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.66.60.00-0, 24.49.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania Zamówienia; – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia; – nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena – 60
 • 2. Parametry techniczne – 40

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wios.bydgoszcz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz pokój nr 33.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2007 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz do pokoju nr 22 (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały diagnostyczne cz.1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały diagnostyczne cz.1 do oznaczeń mikrobiologicznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.66.60.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 60
  • 2. parametry techniczne – 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Materiały diagnostyczne cz.2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały diagnostyczne cz.2 do oznaczeń mikrobiologicznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.66.60.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 60
  • 2. parametry techniczne – 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Materiały diagnostyczne cz.3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały diagnostyczne cz.3 do oznaczeń mikrobiologicznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.66.60.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 60
  • 2. parametry techniczne – 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Materiały diagnostyczne cz.4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały diagnostyczne cz.4 do oznaczeń mikrobiologicznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 60
  • 2. parametry techniczne – 40

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Materiały diagnostyczne cz.5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały diagnostyczne cz.5 do oznaczeń mikrobiologicznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 60
  • 2. parametry techniczne – 40

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Materiały diagnostyczne cz.6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały diagnostyczne cz.6 do oznaczeń mikrobiologicznych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.49.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena – 60
  • 2. parametry techniczne – 40
informację wytworzył: Waldemar Baczyński
za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
data wytworzenia: 25.09.2007r

Pliki do pobrania


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: wtorek, 25 września 2007 08:13
opublikowano: wtorek, 25 września 2007 08:13