a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

dostawa rurek wskaźnikowych

Bydgoszcz: dostawa rurek wskaźnikowych
Numer ogłoszenia: 237294 – 2007; data zamieszczenia: 30.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. ks. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 5826466, fax 052 5826469.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa rurek wskaźnikowych.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 3 poz. Rurki wskaźnikowe cz. 1 Zadanie nr 2 4 poz. Rurki wskaźnikowe cz. 2 Zadanie nr 3 4 poz. Rurki wskaźnikowe cz. 3 Zadanie nr 4 1 poz. Rurki wskaźnikowe cz. 4 Zadanie nr 5 2 poz. Rurki wskaźnikowe cz. 5

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2007.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium..

  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: – posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; – posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania Zamówienia; – znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniającej wykonanie Zamówienia; – nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.wios.bydgoszcz.pl/

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz do pokoju nr 33.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2007 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ul. Piotra Skargi 2 85-018 Bydgoszcz do pokoju nr 22 (sekretariat).

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rurki wskaźnikowe cz. 1.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rurki wskaźnikowe współpracujące z pompkami zasysającymi – 3 poz..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rurki wskaźnikowe cz. 2.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rurki wskaźnikowe współpracujące z pompkami zasysającymi – 4 poz..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rurki wskaźnikowe cz. 3.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rurki wskaźnikowe współpracujące z pompkami zasysającymi – 4 poz..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rurki wskaźnikowe cz. 4.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rurki wskaźnikowe współpracujące z pompkami zasysającymi – 1 poz..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Rurki wskaźnikowe cz. 5.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rurki wskaźnikowe współpracujące z pompkami zasysającymi – 2 poz..
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.10.00.00-5.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2007.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  informację wytworzył: Waldemar Baczyński
  za treść odpowiada: Waldemar Baczyński
  data wytworzenia: 30.11.2007r

  Pliki do pobrania


  informację wytworzył: : administrator
  za treść odpowiada: administrator
  ostatnia modyfikacja:
  data wytworzenia: piątek, 30 listopada 2007 11:05
  opublikowano: piątek, 30 listopada 2007 11:05