a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Inspektor ochrony środowiska w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku (ogłoszenie nr 97083 w BIP KPRM)

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

W BYDGOSZCZY

 

KUJAWSKO-POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY

ŚRODOWISKA

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora ochrony środowiska

w Dziale Inspekcji Delegatury we Włocławku

 

Wymiar Etatu: 1

 

Główne obowiązki:

         kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (w szczególności w zakresie

gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki odpadami), racjonalnego użytkowania zasobów przyrody oraz przestrzegania decyzji

ustalających warunki użytkowania środowiska

         opracowywanie materiałów z kontroli oraz prowadzenie spraw wynikających  z działalności kontrolnej (wystąpienia, zarządzenia pokontrolne, decyzje, postępowanie mandatowe i egzekucyjne w administracji, kierowanie wniosków do organów ścigania w sprawach dotyczących zanieczyszczenia środowiska),

         kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

         współdziałanie w akcjach zwalczania poważnych awarii z organami powołanymi  do ich prowadzenia oraz nadzór nad usuwaniem ich skutków,

         udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska lub chemiczne.

 

Wymagania konieczne

         znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i administracji,

         umiejętność obsługi komputera,

         umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

 

Wymagania pożądane

         doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska,

         umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy,

         kreatywność,

         odpowiedzialność,

         prawo jazdy kat. B,

         dobra znajomość języka obcego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

         kopia  dowodu osobistego albo oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego

         kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie

         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, niekaralności za umyślne przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe

         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

         życiorys i list motywacyjny

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń

         kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do:

 24 września 2008 r.

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

ul. P. Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

 

Inne informacje

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-52) 582-64-66 wew. 26

informację wytworzył: Lilianna Sierek
za treść odpowiada: Lilianna Sierek
data wytworzenia: 2008-09-10


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: czwartek, 11 września 2008 12:23
opublikowano: czwartek, 11 września 2008 12:23