a a a
ePuap

Biuletyn Informacji Publicznej

WIOŚ w Bydgoszczy

Status prawny i majątek

Status prawny i majątek

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy działa na podstawie:

 

·        ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U.  z 2007r. Nr 44, poz. 287  z późn. zm.),

·        ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U.    Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),

·        ustawy z dnia 23 stycznia 20o 09 r. wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.  Nr 31, poz. 206),

·        rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (Dz.U. z 1999r. Nr 3, poz. 21 z późn.zm),

·        Statutu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

·        Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nadanego zarządzeniem Nr 96/10 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r,

·        Regulaminu Organizacyjnego WIOŚ.

 

 

Wojewódzki Inspektorat obejmuje swym zasięgiem terytorialnym obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Jego siedzibą jest miasto Bydgoszcz.

 

Wojewódzki Inspektorat jest jednostką budżetową, działającą w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie. Wojewódzki Inspektor jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.

 

Wojewódzki Inspektorat prowadzi działalność na podstawie rocznych planów pracy, rocznych planów kontroli, rocznych programów monitoringu środowiska i rocznych planów finansowych.

Wojewódzki Inspektorat wykonuje swoje zadania w oparciu o wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN 17020:2005, a także w ramach systemu zarządzania jakością opartego o wymagania  normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

  

Wartość majątku WIOŚ na dzień 01.01.2010 r. wynosi 6 596 993 zł


informację wytworzył: : administrator
za treść odpowiada: administrator
ostatnia modyfikacja:
data wytworzenia: środa, 13 października 2010 13:01
opublikowano: środa, 13 października 2010 13:01